<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

بسـم الله الـرحمــن ا لـرحيــم

 

*****

 

بـخــــش پـــــايـــــانــــی

 

بشـارت دولت الهـی آخرالزمـان از ديگاه منابـع اسلامـی (قـرآن ، حـديث)

 

2- امام مهــدی (عجل الله تعالی فرجه ا لشريف) در روايات شيـعه :

 

امـام رضــــا ( سلام ا لله عليه ) : هنـگامى كه دعـبـــل خـــزاعـى آن شـاعـــر انديـــشمنـد اهـل بيــــت ( عليهم السلام ) بر حضرت رضـــا

 

( عليـه السلام) وارد شــد و قصيــده ى معــــروف خويـــش را خوانــد تـا بـه ايــن شعـر رسيـــد كه : «قيــام شكوهمنــد امـام راستيـــن از

 

خانــدان رسالــت كه بى ترديــــد ظـــهور خــواهد نمــود در پرتــو نام بلنـــد خــدا و بـركات او»... « در بين ما حـق و باطل را از هم جـدا

 

مى كنــد و بـر نعمــت ها و كردارهـــاى شايــستــه و نيز بيـــدادها و ناهنجاريـــها كيــفر در خــور خود را خواهــد داد.» .... امــام رضـــا

 

( عليه السلام) به شـــدت گريـــست و فرمــود : اى دعبـــل خــزاعى! روح القـــدس بـر زبـان تـو ايـن دو بيــت را گـذارد. آيـا مى دانى ايـن

 

امـام كيــست و كى قيــام مى كنــد؟ پــس عـرض كـرد نـه مـولاى من! مـگر اينـكه من شنيــده ام امامـى از شما خروج مى كنـد كه زميـن را

 

از فسـاد پاک مى كند و آنــرا پـر از عــدل مى سازد همچنـانكه از جور پـر شده باشـد. پـس امام( عليـه السلام) فرمـود: اى دعبـل! امام بعد

 

از من محمــــد پـسرم و بعد از محمـــد، عـلــى پـسرش و بعــد از علـى پسـرش حـسـن و بعد از حسـن پـسرش حجــــت قائــــم اسـت كـه در

 

غيبــت انتـــــظار او كشيــده مى شــود و زمــــان ظــــهور او از او اطاعت مى شود اگـر از دنيــا نمانــده باشــد مــگر يـک روز خداونــد آن

 

روز را آنقــــدر طولانــى مى كنــد تــا او خــروج كنــد و زميـــن را پــر از عـــدل كنــد چـنـانكه از جــور پــر شـــده اســـت. بعـد در ادامه ى

 

فرمايـشاتـشـان فــرمودنـــد :  كه كسـى از وقــت ظــهور او خبر نـدارد و ناگهــان به شما ظاهــر خواهــد شد .

 

امـام رضــــا ( عليــه ا لسلام ) : پـس هنـگامى كه مهــدى ( عليه ا لسلام ) خروج كند زمين به نور او روشن شود و او ترازوى عـدالـت در

 

ميـــان مــردم نهــــد و كســـى بــر كســى ديــــگر ظلــم نكنـــد .

 

امــام جــــواد ( سلام الله عليـه ) : حضـرت عبــدالعـظيـــم حسنـــى نقـل مى كند به محضـر امام جـواد (عليه السلام) شرفيـاب شدم و تصميم

 

گرفتــم كه از او بپـرسم آيا او قائــم آل محمــــد ( صلى اللّه عليه وآله) است يا ديگرى ; امـا پيش از آنكه سخن آغاز كنـم فرمودنـد : اى ابـا

 

ا لقـاسـم! همانـا قائـــم از ما، مهـــدى (عليه السلام )  مى باشــد . آن كســى كه واجــب است در زمان غيبتــش، انتـظارش را برند و پس از

 

ظهــورش فرمانــش را اطاعـت كننــد و او سوميـن فرزنـد از نســل من است. قسم به خدايى كه محمـــد ( صل الله عليه و آله ) را به نبــوت

 

مبعــــوث نمــود و ما را بـه امامــت برگزيــد اگر از عمــر ايـن جهــان تنـها يک روز باقـى مانـده باشد خداونــد آن روز را طولانــى خواهـد

 

ساخــت تا او ظـــهور نمــوده ، جهــان را پــر از عـــدل و داد ســازد، همانگونه كه به هنگامه ى ظهــورش از ستم و بيــداد لبريــز اسـت .

 

خداونـــد كار قيــام او را در يـــک شــب اصــلاح مى كنـــد همانگونـه كه كار رسالت و نبوت كليـم خود، موسى بن عمران را به هنگامى كه

 

بسـوى آتــش رفـت تا بــراى خانــواده ى خود از آن برگيــرد، اصلاح فرمــود و او در حالى بازگشت كه به رسالــت برانگيختــه شـده بـود .

 

امـام هـــــادی ( سلام الله عليــه) : امـام پس از من فرزنـدم حســن است و پس از او پسرش «قائــم» مى باشد، همو كه زميـن را از عـدل

 

و داد پــر مى كنـــد همانگونــه كه از ستــم و بيــداد لبــريــز شـــده باشــد .


امـام هـــــادی ( عليــه ا لسلام ) : جانشيـن بعـد از مـن فرزنـدم حسـن است اما چگونه است وضـع شمـا در هنگام جانشيـن فرزندم حســـن

 

( يعنى مهــدى موعـود « عجل الله تعالی فرجه الشريف» ) . عـرض كـردم براى چه فدايت شوم؟! فرمود: براى آنكه شمـا او را نمى بينيـد

 

و جايـز نيست اسمـش را ببـريد، عـرض كردم پس چگونه او را نام ببريـم؟ فرمـود : بگوئيـد حجــت آ ل محمـد (صلى الله عليه وآله وسلم).

 

امـام عســکری ( سلام الله عليــه ) : خــداى را سپـاس كه مـرا از ايـن جهـان بيـرون نبـرد تا جانشيــن و امـام پس از مرا به من نشـان داد.

 

پسـرم در چـهره، خلـق و خـوى، شبيـه ترين مـردم به پيامبــر خــداست. خــداوند او را در دوران غيبتــش حفـظ خواهـد كـرد و آنـگاه او را

 

فرمــان ظــهور خواهـد داد و آن حضــرت، زميــن را از عـدل و داد لبـريـز خواهــد ساخـت همانگونـه كه از ستــم و بيــداد پـر شـده باشـد .

 

امـام عســکری ( عليــه ا لسلام ) : شيــخ طوسـى (ره) مى نويســد: روزى حــدود چهــل تـن از شيـعيــان حضــور امـام حســـن عســـكرى

 

(عليه السلام) شرفيــاب شـدنـد و از حضـرتـش تقاضـا كردنــد كه حجـــت پس از خويـش را به آنان معرفى كند. ناگاه پسـرى ديدنـد همچـون

 

پـاره ماه، كه شبيـه تريـن مردمان به ابومحمــد (عليه السلام) بود، آن گاه حضرتش فرمودند: اين، پس از من امام شماست و جانشيـن مـن

 

اســت بـر شمـا، او را اطاعـت كنيـد و پـس از من پـراكنـده نشويـد، كه دينتــان تبـاه مى شــود و بـه هلاكــت مى افتيــد، بـدانيـد كـه پــس از

 

امــروز او را نخواهيــد ديــد تا اينــكه عمـرى از او سپـرى گـردد. بـه خـدا سوگنــد كه او غيبتـى خواهــد نمـود كـه در آن از هلاكـت رهايـى

 

نيـابــد مگر كســى كه خــداى عزوجـــل او را بــر اعتقـــاد به امامــت او پايــدار و ثابـــت قــدم بـدارد و توفيـــق دهـد كه دعـا براى تعجيـــل

 

فــرجـــــش كنـــــــد .

 

*****

 

در آيـنــــده پيــــرامون احـاديـــث امــامعلــــی(عليــه ا لسلام) و نهـج البــلاغـه در رابطــه بــا

 

امـامعـصـــر( عجــل الله تعالی فرجه ا لشريـــف)  مطالبی ذکـر خواهــد شــد ، چـــون مــوارد و

 

اشــاراتاميـــر الـمومنيـــن علــی(سلام الله عليــه) در مــورد امــاممهـــــدی(عليـه ا لسلام)

/ 33 نظر / 19 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مركز فرهنگي شهيد آويني

هيچ راهي براي آنكه از آينده با خبر شويم و بدانيم كه چه در انتظار ماست، وجود ندارد. پس اي نفس،‌ بر خدا توكل كن و صبر داشته باش! همه چيز از جانب اوست كه مي‌رسد و اين‌چنين، هرچه باشد، نعمت است. جهان معركة امتحان است و بهترين ما، كسي است كه از بهترين آنچه دارد در راه خدا بگذرد. شهادت پايان نيست، آغاز است؛ تولدي ديگر است؛ تولد ستاره ‌است كه پرتو نورش عرصة زمان را در مي‌نوردد و زمين را به نور ربّ الارباب، اشراق مي‌بخشد. راه حق، آميخته با دشواري‌هاست، اما از اين دشواري‌ها، شيرين‌تر هيچ نيست. شهدا، واسطة پيوند آسمان و زمين هستند و جز از طريق آنان، راهي براي جلب عنايات خاصة حضرت حق وجود ندارد. پرستويي كه مقصد را در كوچ مي‌بيند، از ويرانيِ لانه‌اش نمي‌هراسد..:::شهیدان اهل قلم شهید سید مرتضی آوینی ..:::.... منتظر حضور سبز شما هستيم.

نورا

روشن از پرتو رويت نظری نيست که نيست/ منت خاک درت بر بصری نيست که نيست.....سلام دوست عزيز...مطالب جالبی بود...سرزمين نور هم بروزه ...خوشحال ميشم بياييد...التماس دعا

مریم(یک دنیا پدر)

سلام دوست عزيز . ممنون که به وبلاگ آقا سر زديد . بازم منتظر قدمهای مهربونتون هستيم و اينکه ما هم لينک شما رو ميديم . راستی :حلول ماه پر خير و بركت و با فضيلت شعبان بر دلدادگان اهل بيت (علیه السلام) و منتظران ظهورآقا تبريك و تهنيت باد

مرضیه

سلام ماه شعبان بر شما مبارک دوست عزيزم يا علی

منتظرالمهدی

بسم رب المهدي ارواحنا فداه سلام ... اعياد شعبانيه رو به ساحت مقدس حضرت حجت «عجل الله تعالي فرجه الشريف» و شما منتظر بزرگوار و همه منتظران حضرتش تبريک ميگم ... التماس دعاي فرج... یاعلی.

حاج حميد

با سلام وعرض ادب و احترام خدمت شما دوست معزز و بزرگوار . ضمن تبريک اعياد شعبانيه خاصه ميلاد با سعادت حضرت ولي عصر (عج) ، باستحضارتان ميرسانم بمناسبت اين يوم فرخنده و بمنظور نشر و گسترش و آشنايي هر چه بيشتر با فرهنگ مهدويت مسابقه اي فرهنگي تحت عنوان انتظار سبز در وبلاگ خود برگزار نموده ام لذا خدمت رسيدم تا بدينوسيله از جنابعالي جهت شرکت در اين مسابقه دعوت بعمل آورم. ضمنا از جنابعالي خواهشمندم جهت آگاهي ديگر دوستان و شرکت آنها در اين مسابقه . در صورت امکان لينک و آدرس اين مسابقه را در وبلاگ خود قرار دهيد. پيشاپيش از لطف و بذل عنايت شما صميمانه تشکر مي کنم. به اميد ديدار و شرکت شما در اين مسابقه فرهنگي. اللهم عجل الوليک الفرج

نرجس

به نام نامی حضرت دوست سلامی گرم به شما دوست عزیز به گرمی روزهای وصال انشاالله از این به بعد حضور بیشتری درجمع شما دوستان منتظر وبلاگ نویس خواهم داشت. به امید روزی که جاده انتظار هممون به انتهای خودش رسیده باشه و شیرینی وصال به کام همه منتظران و عاشقان برسه اول بار به کلبه باصفاتون میام امیدوارم اخرین بار هم نباشه. به ما هم سر بزنید. قدم همه منتظران به روی چشم پیشاپیش میلاد مسعود حضرت علی اکبر وعید فرخنده و خجسته امام غایب از نظر رو به همه منتظران حضرتش تبریک و شاد باش میگم. به امید ظهور حضرت عشق قال المهدي (عج) اكثروا الدعا بتعجيل الفرج فان ذلك فرجكم براي تعجيل در فرج من دعا كنيد كه همانا آن گشايش در كارهاي خود شماست العجل العجل یا مولای یا صاحب الزمان ادرکنی برای تعجیل در ظهور حضرت عشق: اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم

اديب

دوست عزيز و گرامی هادی جان! هميشه تازه, سرحال, تازه و روان باشيد. درود بر ملت و مردم بزرگ "ايران بزرگ باستان". خوشحالم که يکبار ديگر به فرهنگ بزرگ شرق متعهد مي شويم. وبلاگ زيبا و پر محتوای است. از وبلاگ شما به حد اعظمی استفاده برديم و به وبلاگ هفته نامه آغاز پيوند داديم. گامتان استوار و لبانتان شکوفا باد. اديب

Virus

لیک دیگر پیکر سرد مرا / می فشارد خاک ، دامنگیر خاک / بی تو ، دور از ضربه های قلب تو / قلب من می پوسد آن جا زیر خاک == فروغ

مركز فرهنگي شهيد آويني

فرارسيدن ماه مبارک رجب ماه اميرالمومنين حضرت علی عليه السلام بر شما مبارکباد انشاالله بتونيم در اين ماه با عظمت مقداری بيشتر با اولين امام شيعيان آشنا بشيم دوستان بیائید برای پیروزی ملت مظلوم فلسطین و لبنان دعا کنیم دعا کنیم که ظلم از جهان برچیده بشه و شاهد پیروزی اسلام و مسلمین و برافراشتن پرچم لااله الاالله محمد رسول الله ص در جهان باشیم منتظر قدوم سبز شما هستيم ......... سری به کلبه خرابه ما بزنيد يا حق التماس دعا