<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

بسـم الله الـرحمـن ا لـرحيــم

 

*****

 

بشـارت دولت الهـی آخرالزمـان از ديگاه منابـع اسلامـی (قـرآن ، حـديث)

 

2- امام مهــدی (عجل الله تعالی فرجه ا لشريف) در روايات شيـعه :

 

روايــات ائمــه ( سلام الله عليهم)

 

امام حســـن ( سلام الله عليـه) : مـــردم! آيـا نمى دانستيــد كـه هـر كـدام از مـا خانــدان وحـى و رسالـت مجبـور به بيـعـت با حكمــران

 

طغيـانـگر زمان خود مى شويم مگر قائــم ( ارواحنا فداه) كه حضرت عيسـى بن مريــم روح اللّه به او اقتـدا مى كند و نمـاز مى خوانـد

 

چـرا كه خداونـد ولادت او را مخفـى و شخـص او را نهـان مى دارد تا هنـگامى كه به دستـور او ظـهور كند .  بيعـت هيــچ قدرتمـدارى

 

را بـه گـردن نـداشتــه باشـد او نهميـــن امـام معصـــوم از نســل بـرادرم حسيـــن ( عليـه السلام ) اسـت و فرزنــد بهتـريــن كنيـــزان .

 

خـداونـد در غيبـــت او عمــر او را طولانــى مى كنــد و سپــس به قـدرت خويـش او را در چهـره ى جوانى كمتـر از چهــل سـال ظاهـر

 

مى ســـازد تــا همگان بداننـــد كه خــداونـــد بــر هــر كارى تـوانـاســت .

 

امام سجـاد ( سلام الله عليـه) : بعد از شهـادت سيــدالشـهـداء ( سلام الله عليـه) در شام حضرت سجـاد( عليـه السلام )  در روز جمعه

 

اى كـه يكـى از سـردمـداران يزيـــد خطبه ى شـوم خـود را مى خوانــد، امام سجــاد ( عليـه ا لسلام ) در آنجـا بپـا خواســت و او را بــا

 

تنــدى خـطـاب كــرد و بعـــد مطالبـى ايـــراد نمــود; از آن جمـلــه فرمــود :

 

هـان اى مــردم! خـــدا بـه مـا شـش ويــژگى عــطا فرمــوده و با شــش امتيــاز مـا را بـر همـگان فضيــلت و برتــرى بخشيــــده اســت

 

خـدا به ما نعمـت گـران بهـاى دانـش، بردبـارى، سخــاوت، فصــاحت و شجـاعت عنايـت فرمود; و بـذر مهـر و محبـت ما را بـر دلها و

 

قلبـهاى باايـمان افشانــده اسـت. و نيـز ما را به هفــت ويژگى برتـرى و فضيـلت بخشيـده اسـت پيـامبــر برگزيـده ى خـدا از ماســت  و

 

صديــق امـت اميــر مؤمنان و جعفـر طيــار و حمـزه شير خدا و دو نـواده ى گرانمايـه ى پيـامبـر، حسـن و حسيــن (عليهم السلام ) و

 

مهــــدى (عجـل الله تعالی فرجه الشريف ) ايـــن امــت از مـاســت .

 

امام سجـــاد (عليـه ا لسلام) :  قائـم( عجل الله تعالی فرجه ا لشريف) كه از ماسـت ولادت او بـر مـردم مخفـى مى مانـد به گونـه اى كه

 

مـــــردم مى گوينــــد: او هنــــوز بدنيـــا نيامــده اســت تـا بـد ينـگونــه ظهـــور كنــد و بـه هنگامـه ى ظهـــور، بيـــعت هيــــچ كس را

 

بــــر عهـــــده نــداشتـــــه بــاشــــد .

 

امام بـاقـــر ( سلام الله عليـه) :  چـون قائــم ما قيــام كنــد ، خـداونـــد دســت رحمتــش را بـر سـر بنـدگان گـذارده و عقــل هايـشـان را

 

جمــع می كنـــد ، در نتيــجـه خردشــان(عقـــل آنــها) كامـــل می شـــود .

 

امـام باقـــر(عليـه السلام) :  صبــــر كنيــــد بـرگـــزاردن احــكـام شــرع و شكيبــائى ورزيــد در بـرابــر دشمنـان و آمـاده باشيــد بـراى

 

امـامتــــان كــه در انتـــــظار او هستيــــد .

 

امـام صـــادق ( سلام الله عليـه) :  هـر كـس بـه همـه ى امامـان اهل بيــت (عليهم ا لسلام)  ايمان آورد و مهــدى آنان را نپذيـرد بسان

 

كسى اسـت كه به همه ى پيامبـران خـدا ايمان آورد اما رسالـت آخريــن آنان محمــد (صلى اللّه عليه وآ له)  را انكار كرده باشـد. از آن

 

حضـرت سـؤا ل شد: اى فرزنـد رسول خـدا! مهــدى ( عليه ا لسلام)  كيست ؟ آيا از فرزندان شماست؟ فرمودند : پنجمين امام از نسـل

 

پسـرم « موســى» اسـت او از نظـرها غايـــب مى گــردد و آوردن صريــح نام مقــدسش براى شما روا نيســت .

 

امام صــادق (عليـه ا لسلام) :  هر كه دوســت دارد از ياران قائــم باشـد بايـد انتـظار كشـد و از گناه پرهيز كند و بر اخلاقى نيكو باشـد

 

در حالى كه منتـظر است. پس اگر چنيــن كسى پيش از قيام قائـم درگـذرد، او را پاداشى باشـد مثـل پاداش كسى كه قائــم را درک كـرده

 

باشـــد. پـس كوشـش كنيـــد و انتــظار كشيـده كه گوارايتـان بـاد  اى گــروه مورد رحمـــت .

 

امام صــادق ( صلوات الله عليـه) :  اگر مهــدى (عليـه ا لسلام) را درک مى كردم، تمامى روزهاى عمرم را به خدمت او می پرداختم .

 

امام صـادق (سلام الله عليـه) :  در زمانقــائم ، شخـص مومـن در حالی که در مشـرق بسـر می بـرد ، بـرادر خـود را ، که در مغــرب

 

اسـت ، می بينـد و نيـز آنـکه در مغـرب اسـت ، بــرادر خـود را در مشـرق خواهـد ديــد . ( ايــن حديـث اشـاره به پيـشـرفت عـلم بشــر

 

در زمــان ظهـــور حضــرت مهـــــدی «عجــل الله تعالی فرجــه الشريف» می بـاشـــد .)

 

امـام صـادق ( علیـه ا لسلام ) :  مهــزم به امـام صــادق عرضـه می دارد : ایـن مسـاله که چشـم انتـظارش هستیـم کـی خـواهـد آمــد ؟

 

حضــرت می فرماینــد :  ای مهــزم! آنهــا که وقــت تعییــن کننـــد دروغ می گوینـــد ، آنهــا کـه عجـــله کننـــد هـــلاک می شـونـــد  و

 

آنهــا که تسـلیــم [ امـر خــداونـد] باشنـــد نجــات می یابنـــد و بســـوی مـا بـاز می گردنــد .

 

امام کاظــم ( سلام الله عليـه) :  يونـس بـن عبـدالرحمن آورده است كه بر امام هفتم (عليه ا لسلام)  وارد شدم و گفتم: سرورم آيا شما

 

قائـــم به حـق هستيــد .  فرمودنــد : آرى من قائــم به حـق هستــم اما آنقائمـى كه زميـن را از دشمنـان خـدا پـاک مى ســازد و آن را

 

همانگونه كه هنگامه ى ظهـورش از ستم و بيـداد لبريز است از عـدل و داد سرشـار و مالامال مى سازد، او پنجميـن امام از نسـل مـن

 

اســت.  او بـه فـرمان خــدا و براى حفــظ جـان خويـــش، غيبتـى طولانــى خواهـد داشت به گونه اى كه گروههايى راه ارتداد در پيـش

 

مى گيرند و گروهى در ديـن خـدا و اعتقـاد به امامت ثابت قـدم مى ماننــد . آنـگاه فرمـود:  خوشا به حال شيعيــان ما آنانـكه در عصــر

 

غيبـتقائـم ما به ريسمان ولايـت و محبــت اهل بيــتچنگ زده و بر دوستى ما پايـدار بوده و به بيــزارى از دشمنـان ما استـوارنــد .

 

آنـان از مـا هستنــد ،  و ما از آنـان، آنـان به امامــت ما خشنـودنـد .  و ما به پيــروى آنــان از اهل بيـــت پيـامبـر خويــش .  راستـى

 

كـه خوشـا به حـال آنـان!  بخــداى سـوگنــد كه آنـان در روز رستــاخيـــز بـا مـا و در درجــه ى مـا خواهنـــد بــود .

 

امام کاظــم ( عليـه ا لسلام) :  فرزندم! چون پنجميـن امام از فرزندان هفتميـن امام ناپديـد شود، از خداى درباره دينتـان بترسيـد، زيرا

 

كه صاحـب اين امر را گريـزى از غيبـت نيست، غيبتـى كه روى گردان شود از ايـن آئيـن، بسيـارى از كسانى كه به آن معتقـد باشنـد ،

 

/ 29 نظر / 26 بازدید
نمایش نظرات قبلی
hossein

سلام خوب مينويسيد موفق باشيد به من هم سر بزنيد ياعلی

مركز فرهنگي شهيد آويني

يكى از اعمالى كه سيد بن طاووس، رحمة الله عليه، به آن بسيار اهميت مى‏داده، صدقه براى حفظ وجود مقدس امام زمان، ارواحنا فداه، بوده است چون يكى از تكاليف زمان غيبت صدقه دادن است‏به آنچه ميسر است‏براى حفظ وجود مبارك امام زمان، ارواحنا فداه،. به طور كلى صدقه آثارى دارد يكى اينكه صدقه نمايشگر صداقت ايمان مؤمن است كه با انجام آن نشان مى‏دهد تا چه حد در وادى ايمان و خداپرستى صادق است و از اين طريق نيازمنديهاى مؤمنان رفع مى‏گردد و رفاه عمومى به وجود مى‏آيد و همچنين صدقه يكى از عوامل سازندگى انسان نيز هست چنانكه قرآن مى‏فرمايد: خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها. (1) اى رسول ما! تو از مؤمنان صدقات را دريافت كن تا بدان صدقات نفس آنها را پاك و پاكيزه سازى. .............. منتظر قدوم سبز شما هستیم - سری هم به ما بزنید . یا حق

آفتاب مهر

بسم رب المهدی (عج)... با سلام٬ به روزيم و منتظر!.../ در انتظار ظهور آفتاب مهر/

آسمون خاطرات

سلام/خسته نباشید / اطلاعیه حرکت خودجوش مردمی ( انتفاضه) مبنی بر آزادسازی دیپلماتهای ایرانی

ساناز

سلام خوب نوشتی. من هم به روزم. سر بزن. خدانگهدار

nilgoon

مواظب باش احاديث جعلی باشيد ......در پاسخ اونيکی از آوينی بود ....امام زمانی که با صدقه من و شما بخواد حفظ بشه به درد خودت ميخوره .....عقل خوب چيزيه !!نه .

مریم

بسم الله الرحمن الرحيم ................ خوابیم و حقیقت به خدا نیست به جز این .................... ما غایب و او منتظر ماست آمدن ماست برا تعجيل در فرج آقا صلوات فراموشتون نشه (اللهم صلي علي محمد وآل محمد و عجل فرجهم)

آینه

گاه گاهی به نگاهی دل ما را درياب ... موفق باشيد ... میبخشیدها ولی به نظرم کمی پستهايتان طولانی است ... راستش را بخواهيد من نخواندم

بنده خدا

سلام دوست من ...مطلب جديد وبلاگ: آيا اين عدالت است که يک نفرمخترع يا کاشف ميکروب که به واسطه کشفش جان هزاران تن نجات يافته ، به جهنم برود و عملش در نزد خداي متعال هيچ اجري نداشته باشد اما فلان کربلائي يا مشهدي که بندي از پاي مرغ باز نکرده به بهشت برود ؟؟؟ لطفا ابتدا جواب سوال را بخوانيد بعد بفرمايين که به نظر شما جواب چيه؟ http://tovhid.persianblog.ir .................................................................................................. khaste nabashid....... albate kar baraye khoda khastegi nadare.......

محراب

سلام در بلاگم مطلبي راجع به يکي از نشانه هاي آخرالزمان نوشتم ممنون از اينکه مطالعه ميکنيد يا علي