<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

بســم الله ا لـرحمـن ا لـرحيــم

 

*****

 

حجـــــت آخريــــن در کــلام امــام اوليــــن3  ... ا د ا مــــه

 

آثـار و نتـــايج غيبــــت امـام زمــــــان( عليه السلام) از نــــظر امـام عـلـــــی ( عليه السلام)

 

الـف :  ســــرگـــردان شـــدن مـــــردم : امــام علـــى بـن ابـى‏طالـب(عليه السلام) در چنــديــن روايـت بـه ايــن گرفتـارى اشـاره دارنــد . در

 

يـک مــورد مى‏فرماينـــد :  بـراى قـائــم ما دوره غيبتــى هسـت كه مـدت زمـان زيـادى طـول خـواهد كشيـد .  گويى شيـعيـــان را هـم‏اكنــون

 

بــا چشــم خـود مى‏بـينــم كـه در آن دوره هماننــد گلـه‏اى بـى‏سـرپـرسـت در دشــت و صــحرا پـراكنــده شــده‏اند و دنبــال ســرپنــاه و محــل

 

امـن و راحتـى مى‏گردنــد امـا آن را پيـــدا نـمى‏كننــد .  اى مــردم !  آگـاه باشيــد در چنــان شـرايــطى اگـر كســى در ديــن خــود ثابــت قــدم

 

بـاشــد و در نتيــجه طـولانــى شــدن دوره غيبــت ،  قلــب او قســاوت پيـدا نكنــد در روز قيــامت با مـن خواهــد بود .  يـا در سـخـن ديــگر

 

مـى‏فرمـاينــد :  در غيبــت امـام زمــان(سلام الله عليه)، مـردم آن چنـان دچــار حيــرت و سـرگردانــى مى‏شــونــد كـه عــده زيــادى از آنـان

 

گمــراه مى‏گردنــد .  تـنــها كسـانـى كـه بـه دامـن عتــرت پيــامبـــر اكــرم( صلوات الله عليه و آله) چنـگ بزننــد نجــات پيــدا مى‏كننــد و در

 

مسيـر هدايــت بـاقى مـى‏ماننـد . در جـاى ديگر علــى( سلام الله عليه)، ضمـن ارائـه تصـويــرى از دوره غيبـت امـام مهـــدى(عليه السلام

 

مى‏فـرماينــد :  فتـنــه‏هــا و مشــكلات گـوناگــونى در ايــن دوره بـه وجــود خـــواهــد آمــد . بـه عنــوان مثــا ل دشمنــان شيعيـــان از آنـهـا

 

بــد گويــى كـــرده ، افــراد فاســق و شــرور بـه شــرارت و گمـــراه ســازى مــردم از مسيـــر صحيــح خـواهنــد پـرداخـــت و اوضـــاع بــه

 

انـــدازه‏اى آشفتــه و پــريـشــان خــواهــد شـــد كـه بـعـضــى مــردم دچــار حيـــرت و ســـرگـردانــى خواهنــد شــد .  بـه عبارت ديگر مردم

 

از تشــخيـص راه درســت عاجــز خواهنـــد بــود .  بديــهى اســت كــه وقتــى امــكان تشخيـــص راه صحيـــح مشــكـل بــشود اغــلب مــردم

 

خـود به خـود يا در اثـر تبليـغات گـونـاگون دشمنــان و بـد خـواهان به مسيــرهاى انحــرافى سـوق داده مى‏شـونـــد .

 

ب :  مشــــكـل شـــــدن ديــنـــــدارى :  پـايبنــدى به احـكام و مقــررات دينــى ،  فـضـا و بستــر مناسبــى لازم دار د.  بـه دلا لـت روايتــهاى

 

فــراوان ،  يـكى از گـرفتــاريــهاى دوران غيبــت آن اســت كه پـايبنــدى بـه ارزشــهاى دينـى بسيــار كـم خـواهـد شــد و ايـن مسئـله ناشـى

 

از عــوامـلى اســت كـه كـم و بيـش بـه آنـهــا هــم در لابــلاى سخنــان معـصوميـن(عليهم السلام) اشاره شـده اسـت . علـى(عليه السلام) در

 

روايـتــى مى‏فرماينــد :  ســوگنــد بـه خدايــى كه حضـرت محمــــد( صل الله عليه و آله و سلم) را بـه حـق بـراى پيــامبــرى بـرگزيــده و او

 

را بـه همـه مخلـوقـات فضيــلت و برتــرى داده اســت مسئــله ظـهور امام‏عـصــر(عجل الله تعالی فرجه الشريف) واقـع نخــواهــد شــد مگر

 

پــس از يـک دوران سخـت حيــرانى و سرگـردانـى كـه در آن شــرايـط كسـى جـز افـراد خـالـص و پـاكيـزه كـه يقيــن را بـا تمــام وجود خود

 

لـمس كـرده باشنــد ، در پايبنــدى به ديـن استــوار و پـابـرجـا نخواهنــد مانــد .  پــروردگار عـالـم از چنيــن كسـانى كـه بـا وجــود آن همــه

 

 نـابسـامانيــها در ديـن ثابــت قــدم‏انـد بــراى ولايــت ما پيــمان گرفتــه و در دلـهاى آنـها ايـمان را تثـبيــت كـرده اســت وبا عنايــات خاصى

 

كــه بـه آنــها دارد مـورد تأئيــد شـان قــرار داده اســت .  در روايــت ديـگر آن حضــرت با تشـبيـــه محسـوســى  ، سختــى دينــدارى را در

 

دوران غيـبــت بـه تصـويــر كشيــده ، مى‏فرماينــد :  بـراى صـاحــب‏الامـــر(ارواحنا الفداه) دوره غيبتــى هســت كـه در آن زمـان هـر كسـی

 

كـه بـه ديـن خـود چنـگ بـزنـد و در آن استــوار باشــد هماننــد كسـى اســت كه با دســت خـود بخواهــد بوته‏هاى خار را بكند .  به راستــى

 

چـه كسـى مى‏تـوانـد بـا دســت خود بوتــه‏هاى خـار را لمـس كنــد ؟  در يكى از روايتــها، امـام علــــى‏بـن‏ابى‏طالـب(عليه السلام) ،  پــس از

 

اشـاره به سختيـهاى دوره غيــبت از نظر پايـبنــدى به احكام دينـى در ضمـن تصريـح مى‏كننــد كـه همـه ايــن پيـشامـدها به منظـور امتـحان

 

و آزمـايـش انسـانـهاسـت تا ميـزان تقــوى و ايـمان آنـها معــلوم گــردد ؛  چــرا كـه به يک تعبيــر هـدف از خلـقت جـهان ، امتــحان انســان

 

اســت .  آن حضــرت مى‏فـرمايـنــد :  بــراى صـاحــب ايـن امــر دوره غـيبتــى هســت كـه بايــد انسانــها (افـراد) در چنـان شرايـطى تقـواى

 

ا لـهى را در پيــش گيـرنــد و به ديــن و احـكام و مقــررات آن پايبـنــد باشنــد .  امـام علـــى( سلام الله عليه) ،  آ نـگاه آيــه زيـر را تــلاوت

 

كــرده و بد ينـوسيــله تــذكر دادنـد كه سنــت دائـمى خـداونـــد ؛  يعنـى امتــحان بشـر در همــه زمانــها جريــان دارد و تمــام پيشــامـدهــاى

 

دوران غيبــت نيــز در ايــن راستـا ســت :  «آيـا گمـان كرديــد بـى‏آنــكه حـوا دث و وقــايــعى كه بــراى گـذشتـگان پيــش آمـــد بــراى شما

 

پيـــش آيـــد ،  داخـــل بـهشــــت مى‏شــويـــد ؟!  همــان گـذ شتــگانى كــه آ نــچنـان دچـــار گــرفتــاريــها و مشـــكلات شـــد نــد كــه حتـــى

 

پيــامبــر و ا فــرادى كــه بــه او ايــمان آورده بـود نـــد بـا خــود مـى‏گفـتنـــد :  پــس نصـــرت و يـارى خــداونــد چـه زمـانى فــرا خــواهــد

 

رسيــد ؟  آنــگاه بــه آنــها گفتــه شــد يــارى خــداونــد نـزديــک اســـت . »

 

ج :   تـــرديـــد در وجــــــود امــــام زمــــان(عجـل الله تعالی فرجه الشريـف) :  يـكى از وقــايــع بسيــار تلــخ عـصــر غـيبــت آن اســت كـه

 

در نتيـجه نابسامانيـها و شيـوع فســاد و بـى‏عـدالتــى ،  مــردم آن چنـان دچــار يـأس و نـااميــدى خـواهنــد شد كه در اينــكه امام معصومى

 

 در چـنيــن شـرايـطى در روى زميــن باشــد شـک خواهنــد كــرد و با خـود خـواهنــد گـفــت :  اگــر در روى زميـــن حجتـــى از حجتـــهاى

 

 ا لــهى وجــود داشـــت در مقابـــل ايــن همــه ظلـــم و ستـــم كـه ا نـجــام مى‏گيــرد ايـستــادگى مى‏كــرد و نسبــت بـه بـرطــرف ساختــن آن

 

اقــدام لازم بـه عـمــل مـى‏آورد .  حضــرت علـــى( عليه السلام) ،  بـه ايـن مسئــله اينــگونه اشــاره مى‏نماينــد :  موقعى كه امام غايــب از

 

فـرزنــدان مــن در پـس پـرده غيبــت قـرار گيــرنـد ...  اكثــر مــردم دچـار ايـن توهـم خواهنــد شد كه حجـــت خــدا از بيـن رفتـه و امــامـت

 

 بـه پـايــان رسيــده اســـت امــا سـوگنــد بـه خدايـى كـه علــــى را آفريـــده اســـت در چنيــن روزى حجـــــت خـــدا در ميـان آنــها حضـــور

 

دار د.  در روايــت ديگر مى‏فـرماينــــد :  صاحــــب‏الامـــر از فرزنــدان مــن اســت .  مـــردم در دوره غيبــــت او خـواهنــــد گـفـــت :   وى

 

[ صـاحـــب‏الامـــر و امــام عـصـــــر(عليه السلام) ] ، از دنيـــا رفتــه اســت والا اگــر زنـــده اســت پــس كـجاســـت ؟

 

*****

 

در مباحث آتی به ادامه مطالـب راجع به ديـگاه مولی الموحديـن علــی ( عليه السلام) در مورد

/ 54 نظر / 44 بازدید
نمایش نظرات قبلی
قافله نور

سلام شهادت امام جعفر صادق (ع) بر عرش و فرش تسلیت باد. قالَ (عليه السلام): إمْتَحِنُوا شيعتَنا عِنْدَ ثَلاث: عِنْدَ مَواقيتِ الصَّلاةِ كَيْفَ مُحافَظَتُهُمْ عَلَيْها، وَ عِنْدَ أسْرارِهِمْ كَيْفَ حِفْظُهُمْ لَها عِنْدَ عَدُوِّنا، وَ إلى أمْوالِهِمْ كَيْفَ مُواساتُهُمْ لاِخْوانِهِمْ فيها.([7]) فرمود: شيعيان و دوستان ما را در سه مورد آزمايش نمائيد: 1 ـ مواقع نماز، چگونه رعايت آن را مى نمايند. 2 ـ اسرار يكديگر را چگونه فاش و يا نگهدارى مى كنند. 3 ـ نسبت به اموال و ثروتشان چگونه به ديگران رسيدگى مى كنند و حقوق خود را مى پردازند. امیدوارم این مشکاتها چراغ راه مان باشد بسیار زیبا نوشتید امیدوارم هرجا هستید موفق و موید باشید من به شما لینک دادم امیدوارم راضی باشید.راستی من به روزم. خدانگهدار

سلاله

با سلام و تسليت شهادت امام صادق / امام صادق (ع) به اصحاب خود فرمود: آيا طولانی بودن بلا را از کوتاه بودن آن باز می شناسيد؟ هر گاه به يکی از شما در هنگام بلا و گرفتاری، دعا کردن الهام شد، بدانيد که بلا کوتاه است. / ميزان الحکمه / ح 5551. / اللهم عجل لوليک الفرج ...

همسفر مهتاب

حسرت گرفته باز حصار مدينه را // غم تيره كرده است ديار مدينه را// داغ عزاى حضرت صادق فكنده باز // با اشك و آه ما، سر و كار مدينه را// سلام و عرض ادب خدمت شما برادر گرامی . التماس دعای فراوان . فرار رسيدن 25 شوال سالروز شهادت مظلومانه ششمين گوهر امامت و هشتمين اختر تابناك عصمت، حضرت امام جعفر صادق عليه أفضل الصلاة و السلام را محضر فرزند بزرگوارشان حضرت بقية الله الاعظم (روحي لتراب مقدمهي فداه( و همه شما عاشقان و دل سوختگان خاندان عصمت و طهارت تسليت و تعزيت عرض مي نمائيم.

همسفر مهتاب

به بازار غمت در اکتسابم // برای ديدنت در اضطرابم // دعای تو هميشه مستجاب است // فقير آن دعای مستجابم // سلامم را اگر کردی اجابت // به ذکر يا حسين برگو جوابم // مشو راضی به غفلت خو بگيرم // رسم تا اينکه بر تو ده شتابم // مقلب بر قلوبم ای حبيبم // شکسته دل پی يک انقلابم // مرا مادر چنين آورده دنيا // غلام خانه زاد بوترابم // تو اميد منی اما دم مرگ // از آن ترسم اميدم را نيابم // سخن کوته کنم بنما فراهم // به خاک دلبر زينب بخوابم //

مطلع

فكر ميكرد حوض نقاشي او بي ماهي است........ خيلي زود فهميد كه ماهي خود اوست پس پي دريا گشت!... اما صيادان شكارش كردند..... اكنون! يك ماهي از حوض نقاشي مان كم شده است !... كاش ما هم دريا را ميديدم ....///به ياد شهدي گمنام صلوات///..... سلام....وبلاگ رو براي بار سوم آپ كردم فكر ميكنم خبر هاي مفيدي توش باشه كه به دردت بخوره ......ياده نره اگاهي داشتن يه اصله براي مبارزه با هر چيزي!....منظرتم...................-----الييس صبح بقريب....

خیزش سرخ مسلمان

با سلام ، پیام زیر را دوست شما آقای عاشوراعیان برای ما گذاشته است،نه انتظار داریم اختلافی میان ایشان با شما افکنیم نه خدای ناکرده میخواهیم احدی را بی آبرو نمائیم، اما این عین کامنتی است که برای ما گذاشته اند؛ تنها خواهشی که از شما داریم به عنوان یک هموطن و همدین اینست که در صورتی که حتی چند درصدی هم ناپسندی در گفتار این دوست وجود دارد، تذکری از جانب شما تنها از روی خیرخواهی و شفقت به عاشوراعیان گرامی است،اگر هم ایشان را لایق چنین شفقتت ندیدید ما به عنوان کسانی که نتوانسته ایم معنای مؤمن حقیقی را درک نمائیم خود را شایسته ی تنبیه الهی بدلیل درپیتی بودن وبلاگمان و مجازات بدلیل اهانت نکرده به امام و شهدا و...میدانیم> متن پیام آقای عاشوراعیان برای ما: "بسم الله // وبلاگت خیلی در پیته ... عین توهین کردنت ... زبونت هم که بی انتها درازه به گستاخی و توهین به مقدسات ما... مقدسات ما اول خدا دوم چهارده معصوم(ع) بعدش هم امام راحل و مقام عظمای ولایت ، انقلاب اسلامی و خون شهدا و شهدای زنده و ...// فکر کنم این اولین بسم اللهی بود که توی وبلاگت نوشته شد ... یا حق عاشورائیان | 11.29.05 - 3:45 am | "

خیزش سرخ مسلمان

متن جواب ما به ایشان: با سلام عاشوریان جان! اولأ این درپیتی بودنمان را به ما ببخشائید. سعی هم کنید از این بغل ها رد شوید یکوقتی "نفتی" نشوید، آخه ما نجس هستیم و حضرت عالی با معصومین محشور! زبان ما هم که مشکلی نیست عزیز، فوقش میبُرید، یک کمی زمان پای اینترنت بگذارید، دوستان تان خوب وسایل جاسوسی اینترنتی را فرا گرفته اند و در همه چیز اگر عقب باشند "تیم مخصوص هک و جعل و استراق سمع" دوستان بسیار قوی است! در ضمن کاملأ درک میکنیم که "واقعأ" برای توهینهای مکرر ما به امام و شهیدان ناراحتید، نه خدای نکرده بهانه ای دروغ تراشیده باشید. واقعأ ما به امام بی اعتقادیم که در تمامی پستهایمان به ایشان جز احترام نگذاشته ایم. واقعأ به شهیدان بی احترامی کرده ایم که تقریبأ در هر پستی سعی کرده ایم سخنی از زبان آنها بگوئیم.خدا خوب قضاوت میکند در پیتهای باطنی چه کسانی هستند، خدایا به ما تقوا و راه نیکو سخنورزی آموز، آمین یا رب العالمین. اگر چشمها کور نبودند، به آسانی دیده میشد بسیاری از پستهای خیزش سرخ مسلمان با آیه ای از قرآن آغاز شده است اما وقتی تعصب پیشرونده با نام ایمان ارائه میشود و خودبینی، عمل صالح نام میگیرد...بگذریم

اشک شمع

بنام حضرت دوست که بودونبودمان زالطاف بيکران اوست سلام دوست گرامی وبلاگ زیبایی داريد با مطالب زيباتر وارزشمند استفاده کردم دستتون درد نکنه انشاالله آقايمان به لطف خدا تشريف خواهند آورد وقلبهای مجروح از درد فراقمان را مرهم خواهند شد.اللهم عجل لوليک الفرج.

امیدوار

(به نام خدا) سلام! از اينکه اين وبلاگ رو پيدا گردم بسيار خوشحال شدم. واقعا دست شما درد نکند....خدا قوت....ان شاء الله بروید کربلا ( بقيه دعا ها در خفاء ) در باره ی صفات نواب اربعه چيزی می دانيد؟ ممنون می شوم اگر می دانيد بگوييد. اللهم صل عی محمد و آل محمد و عجل فرجهم***در انتظار يار خدا نگهدار***

mohammad

سلام. از دیدن اینکه این وبلاگ هم داره از امام زمان صحبت می کنه خیلی خوشحال شدم. امیدوارم تو هم به من سر بزنی. antyzionism.blogfa.com jewish.blogfa.com mooud.blogspot.com