<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

بســم الله ا لـرحمـن ا لـرحيــم

 

*****

 

ا دامــــه

 

ا دامـه ی مطالـب راجــع بـه امــام مهــدی ( روحی و ارواح العالميـن لتـراب مقدمه ا لفـداه) از ديـــدگـاه حضـــرت اميـــر الـمـومنيـــن علـی

 

(عليه السلام) بــا عنــوان حجــت آخريــن در کـلام امـام اوليـن از سلسله مباحث بشارت دولـت ا لهی آخـر الزمـان از ديـدگاه منابـع اسلامی

 

حجــــتآخريــــن در کـلام امــاماوليـــن2

 

در مرحــله بعــد، اميــرالمؤمنيـن(عليه ا لسلام) ضمـن معرفى آخريـن حجــت ا لهــى اصــل مسئـله غيـبت آن حضــرت را بيـــان مى‏كننـــد.

 

از« اصبـغ بن نباته» نقل شده است كه مى‏گويـد: روزى به حضـور علـى‏بن‏ابـى‏طالـب(عليـه السلام) رسيـدم، آن حضـرت را نگران غرق در

 

انديـشه ديـدم در حالى كه از اين وضع بسيـار متعجـب بـودم عـرض كردم: يا اميـرالمؤمنيــن مـگر اتـفاقى افتـاده اسـت كه اينگونه نگــران

 

و غـــرق در دريـــاى تفكـــر بـه نظـــر مى‏رسيــــد؟ حضــرت علـــى(عليـه السلام) ، در پـــاسخ فـرمودنــد: دربــاره فرزنــدى كه بعـــدها از

 

نســـل مـن بــه دنيـــا خواهــــد آمــد فـكـــر مى‏كنـــم . او يــــازدهميـــن فرزنــــد مـن اســت . او مهــــدى(عجل الله تعالی فرجه الشريف) ما

 

اهــل بيـــت( سلام الله عليهم) اسـت كه زميـن را پــس از پر گشتــن از ظلـم و ستـم و تباهى با عــدل و داد پر خواهد ساخت. اما پيش از آن

 

بـراى او يـک دوره غيبتــى هسـت كه عـده زيــادى از مــردم در ايــن دوره از حق و صــراط مستقيـــم منحـــرف مى‏شونــد .

 

در گـام بعدى علـى(عليه السلام) به طولانــى بـودن دوره غيبـت امـام عصــر(سلام الله عليه) و مشـكلات و گرفتاريـهاى آن مى‏پـردازنـد. بـه

 

عنــوان نمونــه در يـک مـورد مى‏فرماينــد: در دوره غيبــت امـام غايـــب ( عليه السلام) مردم از حــدود و چارچـوب احــكام شــرع خــارج

 

خواهنــد شـــد و بسيــارى از آنــها گمـــان خواهنــد كـرد كه حجــــت الهـى از دنيـا رفتـه و امامـت پايـان پـذيرفتـه اســت ولــى سوگنــد بــه

 

خــدا در چنيـــن دوره‏اى حجـــت خــدا در بيــن مــردم و در كوچــه و بازار آنـها در حال رفــت و آمد خواهــد بـود ، و  وى حــرفــهاى مردم

 

را خواهـد شنيـد ... او مردم را خواهـد ديـد ولى آنها تا زمان معينـى كه خداونـد مقـرر كرده است قادر به ديدن آن حضـرت نخواهند بود .

 

همينــطور در ايـــن بـاره به مناسبــت ديـگـرى مى‏فرماينــد: دوره غيبــت امام مهــــدى(عجـل الله تعالی فرجه الشريف) به قــدرى طـولانــى

 

خواهـد بـود كه انسانـهاى بى‏خبـر از مصالـح و حكمتــهاى ا لهــى از ظهــور آن حضـرت مأيــوس خواهنـد شد و در اثر نااميــدى از ظهـور

 

منجـى عالم بشريـت حتى ايـن جمله را به زبان خواهنـد آورد كه: خداونـد عالـم نيـازى به آ ل محمــد( صل الله عليه و آله) نـدارد؛ يعنـى اگر

 

از آ ل محمــد( صلوات الله عليه و آله) كسى در روى زميـن بود، تا كنون بايد قيـام مى‏كرد و به اين نابسامانيها و بى‏عدالتيـها پايان مى‏داد .

 

برخی عـلل و حكمتــهاى غيبــت امام زمــان از ديــگاه امــام علــی ( سلام الله علیه)

 

الـف :  در امــان مانـــدن از بيــــعت بـا ستمــــگران :  بر طبـــــق يــک روايـت، علــى‏بن ابى‏طالـب(عليه السلام) مى‏فرماينـــد: موقعــى كـه

 

قائـــم [حضـــرت مهــــدى(سلام الله عليه)]، قيــام كند بيـــعت كســى در گــردن (ذمــه) او نخواهــــد بـــود و به هميـــن جهـــت اســـت كـــه

 

تـولــد او به صـورت مخفـى صــورت خواهــد گرفــت و بعــد نيـــز وجــود مباركشــان غايـــــب خواهـــد شــــد .

 

ب  :  مشخــص شــدن گمــــراهـــان :  يـــكى از راههــاى تشخيــص قـــوت ايـــمان و ميـــزان پايبنــدى افــراد به تعاليــم اوليــاى ا لهــــى،

 

عملـكرد آنـها در دوره غيبــت رهبــران ا لهــى اسـت. به عنــوان مثـال وقتـى حضـرت موسـى(عليه السلام) به امـر ا لهـى حـدود چهـل روز

 

بــراى مناجــات در كـوه طـور اقـامــت كـرد اغلــب مـردم به خاطــر نداشتــن ايـمان و يقيــن كافــى فريـب سامــرى را خوردنــد و از آيـيـــن

 

ا لهــى دسـت كشيـدنــد. در اشـاره به اين سنــت ا لهــى امـام علــى‏بن ابى‏طالـب(عليه السلام) در روايتــى پـس از اشــاره به وجـود مبـارک

 

امـام مهــدى(عليه السلام) اضافه مى‏كننـد: آن حضـرت از چشـم مردم نهـان خواهـد شـد تا مردمان گمـراه از غير گمراهان مشخص شونـد .

 

ج :  ستــم و ظلــم مــردم بـه خودشـــان :  علــى( سلام الله عليه) آنجـا كـه از لـزوم وجـود حجــت ا لهــى در نـظام هستـى سخــن مى‏گوينـد

 

بـه مسئــله غيبــت حجـــت ا لهــى و علـت آن با ايــن تعابيـر اشـــاره دارد :  اى مـردم!  بدانيــد كه زميـن هـرگـــز از حجـــت ا لهــى خالــى

 

نمى‏مانـد. امـا پـروردگــار عالـم مـردم را به خاطـر ظلـم و ستــمى كه مرتـكب مى‏شونــد و همينــطور به جهــت زيـاده ‏رويــهايى كه در حــق

 

خـود انجـام مى‏دهنــد به زودى از ديـدن حجـــت خـودش [امـام مهــــدى(عجـل الله تعالی فرجه الشرِيف)] ، محــروم خواهـــد ساخــت .

 

د :  بـه جهـــت ستــم بـه فرزنـــدان علــــى(عليه السلام) :  حضــرت علــى بـن ابى‏طالـب(عليه السلام)، در روايتــى به مناسبتــى از وقايــع

 

غيبــت و پيشـامــدهاى آن سخـن مى‏گوينـد و وقايـع مربـوط بـه آن دوران را بـه حوادثـى كـه بـراى قـوم حضـرت موســى(عليه السلام) رخ

 

داده اسـت تشبيـه و تصريـح مى‏كننـد كه سرگردانـى و تحيــر مسلمانـان در زمـان غيبــت حضــرت مهــــدى(سلام الله عليه) چنديـن بــرابــر

 

سخــت‏تـر و بيـشتــر از دوران سرگردانـى و تحيـر قـوم حضـرت موســى(عليه السلام) خواهـد بـود. آنگاه در اشـاره بـه عـلـت ايـن پيشامـد

 

مى‏فـرماينــد :  شـما بـه خاطــر ظلـم و ستمــهايـى كه بر فرزنــدان من خواهيــد كـرد به اين مسئـله و سختيــهاى آن دچـار خواهيـد شــد .

 

قابـل ذكـر اسـت با وجــود تصريــح امــام بـه ايـن موضــوع، مـردم در اثـر غــرق شــدن در دنيـا و زخـارف آن چنــد سـال بعــد از شهــادت

 

علــى(عليه السلام)، امـام حســـن(سلام الله عليه)، و امـام حسيـــن(عليه لسلام)، را بـه آن وضـع رقــت‏بار به شهـادت مى‏رساننــد و ائـــمه

 

بعـدى را نيـز مسمـوم مى‏كننــد و در نتيـجه اينـكار وقتـى نوبـت بـه آخريـن حجـــت ا لهــى مى‏رسـد خداونـد، ايشــان را به خاطـر لطفـى كـه

 

بـر بنـدگان خـود دارد (على‏رغم ناسپاسى آنها) در پـس پـرده غيبــت جهـت هدايـت مـردم و حفـــظ نـــظام هستـــى ذخيـره مى‏نمايــد... .

 

ه :  حفـــظ علامتــهاى هـدايـــــت :  همـانطـــور كـه در حكمــت قبــلى اشــاره شــد خـداونــد متــعا ل بـه منــظور تـــداوم هـدايــت مــردم در

 

بـرهه‏اى از زمــان وقتـى آنـها قـدر نعمــت بى‏نظيــر الهـــى؛ يعنــى امــام معصــــوم(عليه السلام)، را فـرامــوش مى‏كننـــد بنابــر مصالــحى

 

وجــود مبــارک او را در پــس پــرده غيبـــت قــرار مى‏دهـــد تـا عــلاوه بـر حفــظ نــظام عـالــم، نــزول فيـض و رحمــت ا لهـــى از طريــق

 

وى بــه بنــــدگان خــــدا تــداوم پيــدا كنـــد و بـــاب هـدايـــت مـــردم بـه ســــوى خـــداونـد همچنــان باز باشـــد. امـام علــــى‏بـن ابى‏طالـــب

 

( سلام الله عليه) ، در ايـــن بــاره مى‏فــرماينــــد :  ...  خـــــداونـد حج

/ 59 نظر / 32 بازدید
نمایش نظرات قبلی
صفر حبيبي مشکيني

سلام غرض از مزاحمت وبلاگ به روز شد منتظر حضور سبزتون هستم التماس دعا

الهي

يكى از لقب هاى معروف حضرت مهدى (ع) است ٬به كسى گويندكه عده اى در انتظار او باشند . بر اين اساس امام عصر(ع) را ازآن جهت منتظر مى نامندكه شيعيان در انتظار او به سر مى برند، تا پس از اذن ظهور پيداكردن آن حضرت از طرف خداوند متعال، به يارى او بشتابند و او را در فراهم ساختن زمينه تشكيل حكومت عدل الهى، برچيدن بساط ظلم و نابسامانى از سر تا سر عالم، برقرارى صلح و امنيت واقعى كه آرزوى هميشگى انسان در طول تاريخ بوده است، يارى كنند 0آنگاه در بسترى كه به بركت حاكميت عدالت و صلح و صفا فراهم شده است، به كسب فضايل اخلاقى وكمالات انسانى كه سعادت ايدى او درگرو آراستگى به آن هاست، بپردازند.

یاس سفید

سلام .. ممنون از حضور شما. وبلاگ بسيار زيبا و پر محتوی داريد و شايد هم مقدس..// در پناه حق.

تنهایی های منتظر

سلام.وبلاگ خوب و آموزنده ای دارید امیدوارم که در این راه ثابت قدم باشید. اللهم عجل لولیک الفرج

boya yas

سلام....... شايد اين جمعه بيايد شايد..... كسي نمي دونه اما خواهش مي كنم هميشه از همه دوستات بخواه بجاي دعا براي فرج ديگه دعاكنن بياد خسته شديم به خدا ما شيعه ايم مثلا همش ميگيم فرجش زودتر بشه اما بسمونه ديگه ديگه بياد خدايا................

سيد محسن

به نام حضرت دوست .......... از مناجات متوسلين .............. الهی ليس لي وسيله اليك الا عواطف رافتك و لا لي ذريعه اليك الا عوارف رحمتك و شفاعة نبيك ........... خداوندا در اين غوغاي عالم / نمي‌باشد وسيله بهر آدم ............... بجز مهر تو اي مولاي دلها / كه گلشن از تو گردد آب و گلها ................ عواطف با همه الطافت اي يار / كند خاك وجود جمله گلزار ........... در پناه حضرت دوست

صفر حبيبي مشکيني

سلام غرض از مزاحمت وبلاگ به روز شد تشريف بياوريد وبلاگ رو منور فرماييد التماس دعا

قافله نور

سلام خوبین راستی با اجازه شما من در قافله نور بهتون لینک دادم اگه مایل بودید لینک بدید به روزم و از محبت نوشتم.گوش و چشم ابزار دل هستند. امیدوارم آنجا که نظرگاه خداست و مورد توجه خداست ، یعنی قلبت را قدر بدانی و با لطف خدا و عنایات خدا نگذاری پکر شود....................... خداحافظ

حمید رضا الوندی

هادی جان سلام! امیدوارم که همیشه در ادامه راهی که در پیش گرفته ای ثابت قدم واستوار باشی و ... اجرت با خود آقا از اینکه سر زدی ممنون و در ضمن از اینکه اجازه میدی مطالب زیبایت در هفته نامه استفاده بشه تشکر می کنم

yaser

سلام هادی جان ..مرسی که به وبلاک بنده سر می زنی...در پناه حق موفق باشی